nodejs日常笔记

2016-09-22

使用nvm来安装显得更方便优雅

nvm安装过程

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash

加载执行环境:

export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && . "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm

使用方法

使用国内镜像快速安装node: 把环境变量 NVM_NODEJS_ORG_MIRROR, 建议加入到 .bash_profile 文件中:

# nvm
export NVM_NODEJS_ORG_MIRROR=https://npm.taobao.org/mirrors/node

列出全部可以安装的版本号

nvm ls-remote

安装指定版本nodejs

nvm install 9.3.0

切换指定版本,切换效果是全局的

nvm use v8.0.0

查看当前使用的版本

nvm current

查看本地安装版本,这个命令也能看到当前使用的是哪个版本

nvm ls --depth 0

清空模块

rm -rf node_modules/ && npm cache clean && npm prune

项目地址:https://github.com/creationix/nvm

生成package.json文件

node init

OLD

快速安装过程:

apt-get install -y nodejs npm
npm config set registry http://registry.npm.taobao.org #使用淘宝源
npm install -g n   #安装n模块
n stable	#升级到nodejs最新稳定版

n后面也可以跟随版本号比如:

n v0.10.26
n 0.10.26

npm的常用命令:

npm -v     #显示版本,检查npm 是否正确安装。
 
npm install express  #安装express模块
 
npm install -g express #全局安装express模块
 
npm list     #列出已安装模块
 
npm show express   #显示模块详情
 
npm update    #升级当前目录下的项目的所有模块
 
npm update express  #升级当前目录下的项目的指定模块
 
npm update -g express #升级全局安装的express模块
 
npm uninstall express #删除指定的模块

编译安装:

nodejs下载地址:https://nodejs.org/dist/

wget https://nodejs.org/download/rc/v4.0.0-rc.1/node-v4.0.0-rc.1.tar.gz
tar -zxvf node-v4.0.0-rc.1.tar.gz
cd node-v4.0.0-rc.1
./configure
make && make install
node -v

终极安装:

cd /tmp && \
wget http://nodejs.org/dist/node-latest.tar.gz && \
tar xvzf node-latest.tar.gz && \
rm -f node-latest.tar.gz && \
cd node-v* && \
./configure && \
CXX="g++ -Wno-unused-local-typedefs" make && \
CXX="g++ -Wno-unused-local-typedefs" make install && \
cd /tmp && \
rm -rf /tmp/node-v* && \
npm install -g npm && \
printf '\n# Node.js\nexport PATH="node_modules/.bin:$PATH"' >> /root/.bashrc